Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Si sigues navegando, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información
Serveis missatgeria nacionals i internacionals Tourline Express
Estàs a:  Omitir vínculos de navegaciónInici  /  Serveis  /  Serveis nacionals  /  Condicions generals

Condicions generals


Subscripció de compte de crèdit

Obertura de compte de crèdit als usuaris que sol•licitin beneficiar-se dels serveis de la companyia Tourline Express, amb previ pagament de la quota d’abonament anual de 56 euros, en concepte de client preferencial.

En cas que un usuari no satisfaci la quota d’abonament, el preu dels serveis sol·licitats se li podrà incrementar un 20% respecte de la tarifa vigent.
 

Horaris

L’horari d’obertura i tancament de les oficines és de les 8.00 a les 14.00 h i de les 16.00 a les 19.00 h. L’horari d’oficina els dissabtes és de 8.30 a 11.00 h. L’horari d’estiu, durant els mesos de juliol i agost, és de 8.00 a 14.30 h i de 16.30 a 19.00 h, tret dels dissabtes, en què les oficines obren de 8.30 a 11.00 h.

Els serveis sol·licitats fora d’horari s’acceptaran amb caràcter opcional i s’hi aplicarà un increment en el preu. (Consulteu-ne el dispositiu a la vostra delegació.)
 

Cobertura Interna Tourline Express de mercaderia

La mercaderia que circula per la nostra xarxa està coberta per defecte per allò que estableix la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, i opcionalment per als clients que ho sol·licitin a través de la Cobertura Interna Tourline Express (CITE), d’acord amb les condicions que es recullen en aquestes condicions generals.

1. COBERTURA LEGAL INCLOSA PER DEFECTE

En compliment de la responsabilitat exigida per la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, la indemnització per pèrdua o avaria no podrà ser superior a un terç de l'IPREM/dia per cada kilogram de pes brut de mercaderia perduda o avariada, mentre que la indemnització pels perjudicis derivats d’endarreriment no excedirà el preu del transport.

En cas de no contractar la CITE, la indemnització restarà subjecta a allò que estableix la Llei 15/2009, d'1 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies.

2. COBERTURA INTERNA TOURLINE EXPRESS (CITE) OPCIONAL DE MERCADERIA

2.1. Cobertura Interna General sobre el valor dels ports

a. Valor de la mercaderia fins a un màxim de 1200 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 8% sobre el valor dels ports.
Les mercaderies següents tenen una franquícia de 300 €: telefonia mòbil/accessoris i material informàtic/accessoris.

b. Valor de la mercaderia fins a un màxim de 1200 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 16% sobre el valor dels ports.

c. Valor de la mercaderia fins a un màxim de 3000 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 32% sobre el valor dels ports.

2.2. Cobertura Interna General sobre el valor declarat del contingut

a. Valor de la mercaderia, fins a un màxim de 6000 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 8% sobre el valor dels ports més el 0,5% sobre el valor de la mercaderia.
Límit de 6000 € amb un import mínim d’1,50 €.

b. Valor de la mercaderia, fins a un màxim de 6000 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 16% sobre el valor dels ports més el 0,5% sobre el valor de la mercaderia.
Límit de 6000 € amb un import mínim d’1,50 €.

c. Valor de la mercaderia fins a un màxim de 6000 € per expedició. Tots els continguts tret de la mercaderia exclosa.
Taxa del 32% sobre el valor declarat del contingut.
Límit de 6000 € amb un import mínim d’1,50 €.

* Opció a, b o c segons l’opció contractada CITE sobre el valor dels ports.


3. CONDICIONANTS ALS PLANS DE COBERTURA

Cobertura Interna Tourline Express aplicable exclusivament a mercaderies. Les expedicions de documentació són assegurables pel valor d’impressió, mai pel valor de creació o realització. La indemnització de la mercaderia serà únicament pel valor d’adquisició, mai pel valor de venda.

La indemnització de la mercaderia utilitzada, en cas de sinistre, tindrà una depreciació del 20% per cada any transcorregut des de la compra.

Així mateix, les reclamacions per mercaderies danyades es faran pel seu valor de reparació, amb prèvia presentació de la factura corresponent.
 

TAULA DE DEPRECIACIÓ

Mercaderia amb antiguitat Depreciació aplicada
 Menor d'1 any  0 %
 Més d'1 any  20 %
 Més de 2 anys  40 %
 Més de 3 anys  60 %
 Més de 4 anys  80 %
 Més de 5 anys  100 %

Tots els enviaments transportats viatjaran amb la cobertura i les taxes de la Cobertura Interna Tourline Express general sobre el valor dels ports, tret que el client hi renunciï expressament, o perquè la naturalesa de la mercaderia estigui exclosa de la Cobertura Interna Tourline Express.

Sense perjudici de la cobertura contractada, en qualsevol cas sempre prevaldran les indemnitzacions previstes en la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, sempre que siguin superiors a les que correspondrien per la modalitat de Cobertura Interna Tourline Express seleccionada pel client.

4. RISCS EXCLOSOS

Resten excloses expressament les pèrdues, danys o despeses que, totalment o parcialment, directament o indirectament, s’esdevinguin a conseqüència de:

 • Conducta dolosa de l’assegurat.
 • Infraccions de les prescripcions d’expedició, i també d’importació, exportació o trànsit. Violació de bloqueig, contraban i comerç, o activitat o tràfics prohibits, clandestins o il·legals.
 • Combustió espontània de la mercaderia assegurada.
 • Vici propi o qualitat intrínseca de les coses assegurades, o defecte en la fabricació o construcció.
 • Matèries radioactives, transmutació de l’àtom, fusió o fissió atòmica o nuclear, o qualssevol altres reaccions nuclears.
 • Minves naturals i ús i desgast dels béns assegurats.

La Cobertura Interna Tourline Express cobreix els danys materials i directes; no són indemnitzables els danys indirectes, com ara els perjudicis comercials per vendes no fetes, diferències de canvi, pèrdues de mercat o de garantia d’origen.

5. MERCADERIES EXCLOSES DE QUALSEVOL COBERTURA INTERNA TOURLINE EXPRESS

 • Enviaments en què la delegació d'ORIGEN, l’oficina de CÀRREC i l’oficina de DESTINACIÓ són coincidents.
 • Mercaderies que Tourline Express no pot transportar, d’acord amb la normativa legal vigent.
 • Objectes de valor excepcional o antics.
 • Pedres precioses i perles veritables.
 • Orfebreria de metalls fins (or, argent i platí).
 • Joies i articles de joieria.
 • Objectes d’art, antics, rars, de valor no convencional.
 • Puntes de fil, brodats o teixits amb metalls fins i blonda legítima de seda.
 • Col·leccions de monedes i segells.
 • Mercaderies amb insuficiència d’envàs i embalatge:
 1. El material informàtic, monitors, televisors i qualsevol electrodomèstic, sempre que no disposin de l’embalatge original. 
 2. Tots els recipients de vidre, plàstic, etc. que contenguin líquid que pugui danyar la resta de mercaderies, si no es transporten amb l'embalatge corresponent protector d’ampolles, dissenyat a aquest efecte i disponible al dept. de Compres de TOURLINE EXPRESS, o amb la seva caixa original, sempre que reuneixi les condicions de seguretat i contingui separadors (cartó o bombolla). Sempre que l’embalatge sigui adequat, si es produeix una ruptura, només s’abonaran els recipients trencats. Si hi ha desperfectes a l’etiqueta del recipient (perquè s’hagi tacat), en cas que el recipient tingui numeració a l’etiqueta, s’abonarà el recipient original. Si no en té, s’abonarà el cost de reetiquetatge dels recipients afectats.
 3. Els enviaments nadalencs en cistella de vímet (o similar) i protegits només amb paper de cel•lofana no estaran coberts per la Cobertura Interna de mercaderies en cas de sinistre, atès que es consideren «mercaderies amb insuficiència d’envàs i embalatge».
 4. En ceràmica (plats, tasses, figures) i derivats, es considera que hi ha insuficiència d’embalatge si no es transporta amb separador (bombolles, cartó). A més a més, és OBLIGATORI utilitzar les etiquetes «MOLT FRÀGIL», adherides al costat de les etiquetes del codi de barres dels enviaments. Per a expedicions de més d’un paquet, cal utilitzar l’etiqueta «MOLT FRÀGIL» a cadascun dels paquets.
 5. En vidres i derivats (llunes cotxe, miralls), es considera que hi ha insuficiència d’embalatge si no es transporten correctament protegits; és a dir, aquesta mena de mercaderia no es cobrirà si únicament van embalades en una caixa de cartó. Aquesta mercaderia ha d’anar coberta amb paper de bombolles i un embalatge interior que no permeti el moviment del contingut.
 6. Es considera que hi ha insuficiència d’embalatge en un enviament quan es pot accedir al contingut sense que calgui danyar, trencar, menyscabar, deteriorar o alterar-ne l’embalatge. En aquest cas, l’enviament no estarà cobert per la Cobertura Interna de mercaderia, atès que es considerarà «mercaderia amb insuficiència d’envàs i embalatge».
 7. Es considera que hi ha insuficiència d’embalatge en qualsevol enviament transportat dins un sobre estàndard sense cap protecció (plàstic, cartó, material necessari de protecció interior, etc.).
 8. Es considera que hi ha insuficiència d’embalatge en qualsevol enviament susceptible de patir algun dany que es transporti dins una caixa de cartó sense haver-lo protegit amb un material adequat de protecció, com ara paper de bombolles, suro, etc.
 9. En mercaderia fràgil (vidres, ceràmiques, figures decoratives, plats, tasses…), és obligatori posar-hi l’etiqueta «MOLT FRÀGIL».
 10. El client té la responsabilitat d’embalar adequadament les mercaderies transportades.
 11. TOURLINE EXPRESS es reserva el dret a valorar si algun enviament reuneix les condicions de seguretat necessàries per transportar-lo. Si no és així, sol•licitarà a la delegació la modificació o adequació de l’embalatge, perquè pugui transportar-se i, per tant, s’hi pugui aplicar la Cobertura Interna.
 • Matèries corrosives o inflamables.
 • Matèries explosives. 
 • Matèries verinoses. 
 • Carns, peixos, mariscs —frescs, refrigerats o congelats— i mercaderies que necessitin fred per conservar-se. 
 • Premsa en qualsevol varietat.
 • Mercaderies avariades o destinades a reparació. (En sinistres de pèrdua, s’indemnitzarà amb el valor de la mercaderia en els casos en què la mercaderia estigui en període de garantía. Altrament, s’aplicarà la taula de depreciació indicada en l’apartat 3. En els sinistres de deterioració amb nota de reparació, s’indemnitzaran els danys no inclosos en aquesta nota. En cas que no hi hagi nota de reparació, se sotmetrà a peritatge.) 
 • Documents i fotocòpies de qualsevol tipus, que tinguin un valor superior a la mercaderia mateixa.
 • Efectes comercials, efectes bancaris, diners al comptat, escriptures, lletres, títols i cupons de valors mobiliaris, bitllets de banc, títols o documents al portador.
 • Bitllets d’avió o de qualsevol altre tipus de transport.
 • Loteria o quinieles (premiades o no premiades).
 • Targetes de telèfons mòbils (de recàrrec, prepagament, cabina telefònica i contracte).
 • Entrades d’espectacles, concerts, futbol, etc.
 • Material adquirit en subhasta. En cas de sinistre d’aquesta mena de mercaderia, per valorar el material es considerarà com a data d’antiguitat la data de compra del primer propietari, i no la data de compra en subhasta, amb la depreciació indicada en l’apartat 3.

6. TERMINIS DE GESTIÓ DE LA COBERTURA INTERNA TOURLINE EXPRESS

D’acord amb el que estableix la Llei 15/2009, d'1 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, el destinatari haurà de manifestar per escrit les seves reserves al transportista, amb una descripció general de la pèrdua o avaria al moment de l’entrega. En cas d’avaries i pèrdues no manifestes, les reserves s’hauran de formular durant els set dies naturals posteriors al lliurament.
Un cop formalitzada la reclamació dins els terminis descrits, les accions derivades del contracte de transport prescriuran al cap d’un any.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER GESTIONAR LA COBERTURA INTERNA TOURLINE EXPRESS

En cas que el client hagi de tramitar alguna Cobertura Interna Tourline Express, cal facilitar a la delegació la documentació següent, abans dels 75 dies posteriors a l’emissió de l’enviament:

1. Carta original de reclamació de danys o de pèrdua:

La carta haurà de ser en paper i incloure la capçalera, la signatura i el segell del client.
A més a més, haurà d’especificar clarament el material sinistrat i el seu valor de cost.
Si es tracta d’una mercaderia enviada per reparar-la, el client ho haurà d’indicar de forma expressa.

2. Justificació del contingut de l’enviament:

Es justificarà mitjançant una fotocòpia de la factura comercial original entre el remitent i el destinatari (amb el total de la mercaderia enviada), i també una fotocòpia de la factura original de la compra inicial (factura d’adquisició al proveïdor inicial de la mercaderia sinistrada). En cas que aquestes factures siguin d’una data posterior a la d’emissió de l’enviament, caldrà presentar, a més a més, valorats, l’albarà o la comanda de la mercaderia, que haurà de ser d’una data anterior o igual a la de l’enviament.
En cas que el client no pugui aportar la justificació del valor del contingut de l’enviament mitjançant les factures esmentades, per causes ineludibles (com ara que sigui el fabricant de la mercaderia o que es tracti de mostres, prototipus…), perquè la mercaderia emesa per aquest client gaudeixi de la Cobertura Interna Tourline Express contractada, caldrà justificar-ne inequívocament el «valor mitjà de mercat actual». En aquests casos, la indemnització màxima es calcularà amb un descompte del 30%* sobre aquest valor.

3. Liquidació signada pel client. Document que us facilitarà la vostra delegació.

4. En cas que es tracti de deterioració de la mercaderia, material per peritar.

5. En cas de robatori, còpia de la denúncia presentada davant l’autoritat governamental competent.

Mercaderies

És prohibida la recollida, lliurament i transport de paquets o objectes el contingut dels quals sigui contrari a la llei, la moral o els bons costums, i de tràfic il·lícit. El client incorrerà en les accions i perjudicis derivats de l'incompliment d’aquesta norma, i restaran exonerats de tota mena de responsabilitat Tourline Express, el personal propi i els tercers contractats. No s’admeten animals vius, líquids corrosius o nocius, aliments peribles, matèries explosives o inflamables, enviaments en metàl·lic, joies, obres d’art, armes, gasos i aerosols inflamables i explosius. Els enviaments fets per via aèria estan subjectes a la normativa de la IATA.

Duanes

Els enviaments destinats a Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla i Gibraltar poden endarrerir-se a causa dels controls duaners. Les despeses de cabildos, aforaments o qualsevol altre gravamen seran a càrrec del destinatari, tret que el remitent indiqui el contrari. Els enviaments amb aquestes destinacions han d’incloure una factura o declaració de continguts amb 5 còpies degudament signades i segellades, en què constin les dades següents:

 • Nom o raó fiscal, NIF, adreça completa del remitent i del destinatari.
 • Nombre de paquets i descripció detallada de la mercaderia.
 • Valor total a l’efecte de duana.
 • Motiu de l’exportació. Cal especificar si és temporal (excepte documentació).

Canàries: Baix valor es considera baix valor els enviaments , la documentació aportada NO sigui Factura Comercial o Factura proforma , el seu valor no excedeixi de 1.000 € i el seu pes no superi els 30 kg .
• Alt valor Tots els enviaments la documentació aportada sigui factura comercial o factura proforma , si la documentació aportada és una declaració de contingut i el seu valor supera els 1.000 € o el seu pes és superior a 30 kg ) es genera Despatx d'Exportació -DUA.

En els enviaments de caràcter mercantil (compra-venda), de valor superior a 150,25 euros o de pes superior a 10 kg, s’hi aplicarà un suplement en concepte de mercaderia de valor alt.

Andorra: tots els enviaments d’un valor superior a 12 euros (valor alt) hauran d’incloure una factura proforma, i tindran un suplement en concepte de gestió duanera.

Ceuta, Melilla i Gibraltar: tots els enviaments d’un pes superior a 1 kg (valor alt) tindran un suplement en concepte de gestió duanera.

Càrrecs addicionals

Els enviaments que requereixin un segon lliurament —perquè el remitent hagi facilitat incorrectament les dades o el destinatari tingui horaris intempestius— tindran un càrrec addicional en concepte de segon lliurament, amb prèvia autorització del remitent. Recàrrec de 3,72 euros.

Els costos de tots els serveis sol•licitats a poblacions diferents del Punt Zero podran incrementar-se, segons el quilometratge, a raó de 0,63 euros/km. Aquest càrrec s’aplicarà segons el servei sol·licitat.

Lliuraments

No s’admeten enviaments a apartats de correus. La companyia podrà refusar enviaments amb deficiència d’embalatge, presentació o seguretat per a la resta de mercaderies transportades (Llei 15/2009). El remitent podrà sol·licitar confirmació de lliurament: el POD (cost de 3,72 euros) o l’albarà digitalitzat del mateix client (cost de 2,00 euros).

Els segons lliuraments tindran un càrrec de 3,72 euros a poblacions amb delegació Tourline Express.

Per a la resta de poblacions, consulteu la vostra delegació.

Recollides

Les recollides a poblacions sense delegació, sol·licitades en ruta amb un dia d’antelació, no tindran cap increment sobre el preu del servei base sol·licitat. Si se sol·liciten el mateix dia, s’hi aplicarà, amb el consentiment del sol·licitant, el quilometratge anada/tornada des de l’agència més propera, a raó de 0,61 euros/km.

Aspectes generals

Els quilometratges des dels Punts Zero fins a les poblacions de destinació podran modificar-se, per motius d’enllaç de carreteres o per qualsevol circumstància relacionada amb la cobertura de zones. Excepcionalment i per canvis previstos en la logística de Tourline Express, la companyia es reserva l’opció d’alterar aquesta distància durant aquest any.

Els enviaments efectuats per via aèria poden experimentar variacions en els horaris de lliurament, per causes alienes a la companyia.

En els serveis a Portugal, el trànsit per a alguns codis postals s’incrementarà en 24 hores. Consulteu a l’oficina Tourline Express els codis postals adherits al servei D+1. En el cas d’illes a Portugal, els trànsits es podran incrementar en més de 24 hores. Informeu-vos-en a la vostra oficina Tourline Express.

Tourline Express no es responsabilitza del compliment del servei correcte per causa de força major.

Legals

Per a totes les incidències i accions derivades de la interpretació d’aquesta tarifa, els que en són usuaris renuncien a qualsevol altre fur processal propi i se sotmeten als tribunals de la plaça que determini la companyia.

Els preus reflectits a la tarifa són sense IVA. En aquest concepte s’aplicarà el 18%.

Tourline Express no es responsabilitza del compliment incorrecte del servei per causes majors o alienes a la companyia.
La companyia es reserva el dret a deixar de prestar servei i rescindir la relació comercial si el client no satisfà puntualment qualsevol deute, i també si incompleix les condicions estipulades en aquesta tarifa.

El client declara que coneix i accepta les instruccions, condicions i normes dels nostres serveis.

Dimensions i pesos

El límit màxim per paquet s’estableix en 40 kg.

La suma de l’alçària, l’amplària i la fondària de la mercaderia no podrà ser superior a 240 cm, tret que un dels costats no superi els 10 cm. En aquest darrer cas, la suma dels costats no haurà d’excedir els 320 cm.

El límit màxim per paquet s’estableix en 40 kg. Volum a raó de 333 kg/m3.

Per calcular el cubicatge, cal seguir la fórmula següent:

Alt x fons x ample / 3000

Exemple: Per a una caixa estàndard de Tourline Express de 40 x 40 x 27,4:
40 x 40 x 27,4 cm = 15 kg / 3000

Per a trànsits insulars, adreceu-vos a la vostra delegació habitual.
 

Protecció i seguretat

Sobres

Tourline Express disposa, per a tots els enviaments, de sobres de plàstic altament resistents a qualsevol deterioració de manipulació, i també d’una tanca de seguretat inviolable que n’assegura la privadesa. Les mides d’aquests sobres són:

 • 22 cm x 33 cm
 • 34 cm x 42 cm
 • 45 cm x 60 cm

Els serveis de 8.30 h, 48 h i Multiexpress disposen d’uns sobres especials que en faciliten la identificació i protegeixen els enviaments. A més a més, Tourline Express disposa de sobres prepagament.
 

Saques de valises

Els serveis de valises disposen d’uns envasos multiús, fabricats en un material altament resistent, per garantir sempre la protecció sense disminuir-ne la freqüència d’ús. Tenen una capacitat de resistència de 10 kg de pes, es poden utilitzar tants cops com calgui i es tanquen mitjançant un precinte de seguretat.

Seguiment informàtic

La xarxa Tourline Express disposa d’un programa informàtic que garanteix el seguiment i la localització dels enviaments, de manera que es pot saber, a cada moment, l’estat de cadascun d’ells. Cada enviament viatja amb una etiqueta amb un codi de barres, que li dóna un caràcter únic. Mitjançant la lectura del codi amb lectors òptics, es pot consultar, en temps real, l’estat de cadascun dels enviaments que hi ha a la xarxa.

Caixes de cartó

Per a les mercaderies que, arran del volum, no càpiguen als sobres Tourline Express, s’han dissenyat dos tipus de caixes amb les mides següents:

 • 23 x 18,8 x 13,6 (2 kg)
 • 35 x 18,8 x 13,6 (3 kg)
 • 40 x 27,4 x 13,6 (5 kg)
 • 40 x 24,4 x 27,4 (10 kg)
 • 40 x 40 x 27,4 (15 kg)

Disposem, a més a més, d’una altra caixa amb les mides 10 x 10 x 80, pensada per transportar plànols, documents més grans del normal, etc.

Totes dues tenen un disseny corporatiu i doble-doble canal, i es poden apilar sense que la mercaderia que contenen pateixi cap deterioració.

Sobres de bombolles

Els disquets, CD, microxips, etc. disposaran d’un sobre d’alta resistència adaptat a la seva mida (17 x 24 cm) i amb protecció de bombolles d’aire a l'interior. Per a la resta de mercaderies fràgils, s’ha dissenyat un sobre de 34 x 42 cm, amb protecció de bombolles d’aire a l'interior.

Embalatges per a ampolles

Les ampolles que viatgin per la xarxa estaran protegides per una estructura de polietilè, preparada per adaptar-se perfectament a la mida de les ampolles, que s’introdueix en una caixa de cartó, per evitar que es bellugui l’enviament. Aquests nous envasos tenen capacitat per a 1 i 3 ampolles.


Subir Puja