Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación. Al continuar navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies. More information
Estás en:  Omitir vínculos de navegaciónInicio  /  Aviso legal

Aviso legal


1. Identificación da empresa:

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA é unha Sociedade Limitada Unipersoal de nacionalidade española cuxa actividade principal é o transporte terrestre de mercadorías, inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid ao tomo 32.286, folio 163, sección 8ª, folla M-581.101, con domicilio social en Coslada, calle Alcarria nº 8, 28823, Madrid

Teléf.: 933784305 | Fax: 916718662 | E-mail: info@tourlineexpress.com

Código de inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos: 48316/2003
Responsable do ficheiro: TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U.

 

2. Condicións de uso:

Quen utiliza este sitio web faino pola súa propia conta e risco. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non se responsabiliza dos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos deste sitio web ou outros contidos aos que se poida acceder a través deste. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non poderá ser considerada responsable por calquera dano derivado da utilización deste sitio web, nin por calquera actuación sobre a base da información que nel se facilita.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non garante a ausencia de virus ou doutros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non responde polos danos e perdas que tales elementos puidesen ocasionarlles ao usuario ou a terceiros.

As ligazóns ou links que contén este sitio web poden conducir o usuario a outros sitios e páxinas web xestionados por terceiros, sobre os que TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U non exerce ningún tipo de control. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non responde nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios e páxinas web, e o acceso a estes a través deste sitio web tampouco implica que TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. recomende ou aprobe os seus contidos.

3. Aviso legal sobre datos de carácter persoal:

Mediante este aviso, TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U., domiciliada na rúa La Selva nº 12, 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona), e con enderezo info@tourlineexpress.com, informa os usuarios das páxinas web da súa propiedade www.tourlineexpress.com, www.tourline-express.com, www.tourlineexpress.es, www.tourline-express.es acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal, para que os usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitarlle a TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. os datos persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos usuarios con ocasión da solicitude dalgúns dos servizos ofrecidos por TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. nas páxinas www.tourlineexpress.com, www.tourline-express.com, www.tourlineexpress.es, www.tourline-express.es.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. resérvase o dereito de modificar a presente política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais futuras.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros igualmente automatizados por TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U., sendo esta compañía titular e responsable do seu propio ficheiro.

O usuario garante que os datos persoais facilitados a TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. son veraces e faise responsable de comunicarlle a esta calquera modificación nos ditos datos.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade atender a súa petición, o mantemento, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora de servizos nos que o usuario decida subscribirse, darse de alta, ou utilizar a adecuación dos devanditos servizos ás preferencias ou gustos dos usuarios, o estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios, o deseño de novos servizos relacionados con estes, o envío de actualizacións dos servizos, e o envío, por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial acerca dos produtos e servizos ofrecidos por TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U.

A finalidade da recollida e tratamento automatizado dos datos persoais inclúe igualmente o envío de formularios de enquisas, que o usuario non está obrigado a contestar.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. adoptou os niveis de seguridade e protección dos datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na Internet non son inexpugnables.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. non asume ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, non apropiado ou ilícito da información mostrada na súa páxina web.

Os usuarios teñen recoñecidos e poderán exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dos seus datos de carácter persoal poñéndose en contacto con TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. no enderezo de correo electrónico info@tourlineexpress.com, ou na súa oficina principal sita na calle Alcarria 8, 28823, oslada (Madrid).

4. Aviso sobre Propiedade Industrial e Intelectual:

A totalidade do contido deste sitio web, quer textos, imaxes, son, ficheiros, marcas, logotipos, combinacións de cores, ou calquera outro elemento, a súa estrutura e deseño, a selección e forma de presentación dos materiais incluídos no sitio web, e os programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e utilización, están protexidos por dereitos de propiedade industrial e intelectual, titularidade de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. ou, se é o caso, dos seus licenciantes, que o usuario deste sitio web debe respectar.

En particular, pero sen limitar a xeneralidade da obriga do usuario expresada no parágrafo anterior, quedan prohibidas a reprodución, agás para uso privado, a transformación, distribución, comunicación pública, posta ao dispor do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, así como do seu deseño e da selección e forma de presentación dos materiais incluídos neste. Estes actos de explotación só poderán ser realizados se media a autorización expresa de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. e sempre que se faga referencia explícita á titularidade de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. dos indicados dereitos de propiedade intelectual.

Queda, así mesmo, prohibido descompilar, desensamblar, realizar enxeñería inversa, sublicenciar ou transmitir de calquera modo, traducir ou realizar obras derivadas dos programas de ordenador necesarios para o funcionamento, acceso e utilización deste sitio web e dos servizos nel contidos, así como realizar, respecto a todo ou parte de tales programas, calquera dos actos de explotación referidos no parágrafo anterior. O usuario do sitio web deberá absterse en todo caso de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados neste sitio web.

5. Tratamento de datos:

Como consecuencia da solicitude adicional de información, vostede consente en e acepta que o número de teléfono e/ou enderezo de correo electrónico que nos facilitou sexa obxecto de tratamento nun ficheiro titularidade de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U., cuxa finalidade sexa o estudo das mellores ofertas para o servizo no que vostede estea interesado, así como o envío de ofertas respecto dos servizos prestados por TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U., as súas filiais ou terceiras empresas prestadoras dos servizos nos que vostede mostrou interese.

De igual forma, vostede consente expresamente na cesión dos devanditos datos ás empresas provedoras de servizos de mensaxería coas que colabora TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U., así como á delegación de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. que corresponda ao seu código postal, cando iso fose necesario para a contratación dos ditos servizos, así como para a formulación das ofertas sobre estes.

Así mesmo, presta o seu consentimento para a comunicación a aqueles operadores cuxa intervención sexa necesaria para a prestación do servizo. O devandito consentimento, revogable, terá como finalidade permitir realizar labores de información, contratación, xestión e promoción dos servizos de mensaxería promovidos por TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición legalmente previstos en relación cos seus datos dirixíndose ao teléfono 900 809 400 e solicitando a inclusión na lista Robinson.